กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563

ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563

 ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการตรวจรับรองรถ พ.ศ.2563 

ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำ ก๊าซ และระดับเสียงของรถซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้ พ. ศ. 2563 และ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจตรวจรถตรวจรับรอง ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

 

ประชาสัมพันธ์ ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ได้ที่ : https://forms.gle/4wyXxDAsKuiNqSmv6