กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ขสมก. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ

ขสมก. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ
ขสมก. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ

ขสมก. ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ
 
 
เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 - 21.00 น. ( เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถท่าต้นทาง)  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
 
ขสมก.ได้มีการปรับปรุงแผนการเดินรถตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม คือ
 
1. ปล่อยรถคันแรก ออกจากท่าต้นทาง เวลา 05.00 น. โดยเพิ่มความถี่ในช่วงต้นของการปล่อยรถ ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 - 10 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาการตกค้างของผู้ใช้บริการ

 


 


2. ปล่อยรถคันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลาประมาณ 18.00 - 19.00 น. และปล่อยรถออกจากท่าปลายทาง เวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อให้พนักงานขับรถโดยสารสามารถนำรถกลับเข้าอู่ได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 - 10 นาที ซึ่งรถ 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความชี้บ่งบริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้
 
2.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย
2.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย
2.3 รถคันสุดท้าย 
 
โดยจะมีการปรับปรุงการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน

 


 

3. สำหรับการปล่อยรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จะพิจารณาปล่อยรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา

 


 


4. ผู้ใช้บริการทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร และต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ดังนี้
 
4.1 ผู้ใช้บริการจะต้องนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีสติกเกอร์คาดเป็นรูปกากบาท)
4.2 ผู้ใช้บริการจะต้องยืนบนจุดที่กำหนด และสามารถยืนได้คันละไม่เกิน 10 คน
4.3 กรณีรถโดยสารมีผู้ใช้บริการ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป