กองบังคับการตำรวจจราจร

กองบังคับการตำรวจจราจร TRAFFIC POLICE DIVISION

  • Highlight

ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว

ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว
ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว

ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว

สำหรับการฝึกซ้อมในวันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ จะจัดให้มีการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยาเต็มรูปแบบครบ ๕๒ ลำเป็นครั้งแรก ยกเว้นเรือพระที่นั่ง ๔ ลำ ซึ่งจะใช้เรือชนิดอื่นทำหน้าที่ซ้อมแทนไปก่อน โดยจะนำเรือรูปสัตว์คือเรืออสุรวายุภักษ์ เรืออสุรปักษี เรือกระบี่ปราบเมืองมาร เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง เรือครุฑเหินเห็จ และเรือครุฑเตร็จไตรจักร พร้อมเรือคู่ชักคือเรือเอกไชยเหินหาวและเอกไชยหลาวทอง ร่วมในการซ้อม ทั้งขยายเส้นทางการฝึกจากสะพานกรุงธนบุรีไปยังสะพานพระปิ่นเกล้า ซึ่งประชาชนสามารถชมได้ในสองฟากฝั่ง

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว ด้วยกองทัพเรือ จะดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์ เรือทองขวางฟ้า เรือทองบ้าบิ่น เรือตำรวจ เรืออีเหลือง เรือแตงโม เรือแซง และเรือดั้ง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ ก.ค.และระหว่างวันที่ ๕-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง ปากคลองบางกอกน้อย

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการเดินทางทางน้ำ อาศัยอำนาจตามาตรา ๕๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๑) จึงประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นการเฉพาะคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ และระหว่างวันที่ ๕ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๕.๐๐ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ด้านทิศเหนือ สะพานกรุงธนบุรี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ด้านทิศใต้ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
๒. การควบคุมการจราจรทางน้ำ
๒.๑ ให้เรือทุกลำที่แล่นผ่านพื้นที่ตามข้อ ๑ ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษ เดินเรืออย่างช้าและเบาเพื่อไม่ให้คลื่นกระทบต่อการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธี
๒.๒ ให้เรือทุกลำหลีกทางให้กับขบวนเรือ ห้ามสวนหรือแซงขบวนเรือโดยเด็ดขาด และสำหรับเรือโดยสารข้ามฟากให้หยุดเดินเรือชั่วคราว รอจนกว่าขบวนเรือผ่านหรือรอฟังคำสั่งจากเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ให้เดินเรือได้ตามปกติ
๓. คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน ๖ เดือน